ORGANICS LEGENDARY GROUP
บริษัท ออกานิกส์เลเจนดารี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฤกษ์งาม ยามดี บวงสรวงเสริมสิริมงคล กับพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

5 พฤษภาคม 2567

ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่สักการะซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสักการะเสาหลักเมือง โดยความสำคัญของเสาหลักเมืองนั้นมีความเชื่อมาตั้งแต่ในอดีต โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุข เพราะว่าเสาหลักเมืองจะเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปกป้องคุ้มครองเมืองนั้นๆ

5 พฤษภาคม 2567 ฤกษ์ดีสำหรับประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในบริษัทฯ ขอบุญกุศลที่ได้ทำนี้ส่งผลถึงเทวดาทั้งหลายทั้งปวง พระทรงเมือง พระเสื้อเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุปต์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้ได้โปรดมาอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้

ขอความเจริญรุ่งเรืองและพรอันประเสริฐนี้ ส่งถึงทุกๆคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้