ORGANICS LEGENDARY GROUP

วิทยากรบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566

18 มกราคม 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 หัวข้อเรื่อง "เตรียมตัวอย่างไร เพื่อก้าวสู่วัยทํางาน" ณ หอประชมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งหมด 2,000 คน จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม