ORGANICS LEGENDARY GROUP

Chinese New Year

13 กุมภาพันธ์ 2567

ตรุษจีนปีนี้ Organics Cosme แจกอั่งเปาเน้นๆ

ย้อนภาพวันงานตรุษจีน ประจำปี 2024 ที่จัดภายในบริษัท Organics Cosme ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน แจกอั่งเปาให้กับพนักงาน สร้างขวัญกำลังใจช่วงเทศกาลปีใหม่จีนกันอย่างคึกคัก

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และประสบผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนด สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างยั่งยืน